Barion Pixel

Táblák | Feliratok | Reklámtechnika

tabla.hu

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Ön által a  Társaságunk honlapján/weboldalán közvetlenül, vagy az oldal használata során megadott és a Társaságunk által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza, azt Önnel megismertesse.

Jelen dokumentum a webáruház működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.  

A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi Társaságunk:

Az Adatkezelő a részére megadott adatok helyességét nem ellenőrzi, azok valódiságáért, megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Érintett e-mail címének megadásával egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címen kizárólag ő érhető el, ő vesz igénybe szolgáltatást, rendel terméket.

 

1./ Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2./ Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3./ A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4./ Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: AFV Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 4030 Debrecen, Tarányi József utca 2.

Az adatkezelő elérhetőségei:

e-mail: [email protected]

tel: +36(52) 415-701­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

honlap: www.tabla.hu 

 

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke. Tehát ebben az esetben nem szükséges az érintett hozzájárulása sem az adatkezeléshez, csupán megfelelő tájékoztatást kell nyújtani,a számára, valamint a cél eléréshez szükséges és arányos mértékben, a minimálisan szükséges ideig szabad csak kezelni a személyes adatokat (ami a session sütik esetén a böngészési munkamenet végét, vagyis a böngésző bezárást jelenti).

Az adatkezelés jogalapja továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása, tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére.

Adatkezeléssel érintettek köre: Szolgáltatást igénybevevők, Vásárlók

A weboldal Felhasználói a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Az adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, értékesítés teljesítése, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

Az adatkezelés módja: manuális és automatizált adatkezelés / papír alapon és/vagy elektronikus formában.

 

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, JOGALAPJA:

 

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani, így Önnek nem szükséges ismételt vásárláskor az adatait újra megadni. A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

 

Az adatkezelő az adatokat a regisztrációhoz, a rendelés feldolgozásához, a számla kiállításához, a szállítás teljesítéséhez, kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz panaszkezelés, reklámozás érdekében kezeli.

 

Kezelt adatok: az adatkezelés során az Adatkezelő a Felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

 • Név, cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás, szolgáltatás teljesítése
 • e-mail címe “E-mail” – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése,
 • telefonszáma “Telefonszám” – kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez – cél: kapcsolatfelvétel telefonon

 

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében is történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A számla kiállítása érdekében kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Adattovábbítás történik a számlakiállítás során a számlázó programot üzemeltető szolgáltató részére.

 

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében is történik. Amennyiben a Felhasználó panasszal fordult Társaságunkhoz, az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok: Felhasználó neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.
Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal a Felhasználó önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/

 1. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

A vásárlási folyamat során lehetőség van Társaságunk hírlevelére feliratkozni. A hírlevél feliratkozás során a Felhasználó nevének és email címének kezelése történik.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az érintett önkéntes hozzájárulása.

A Felhasználó a reklámokról bármikor leiratkozhat az üzenetben lévő leiratkozó linkre kattintva.

 

​A megadott személyes adatokat általánosan 5 évig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli Társaságunk, mint Adatkezelő. A számlákon szereplő adatok őrzése a számla kiállításától számított minimum 8 évig jogszabály által előírt kötelezettség.

 

Előfordulhat, hogy az adatkezelő megjelenik social media felületeken.

Ebben az esetben az adatkezelés célja: az érintett érdeklődéséhez igazodó hirdetés megjelenítése, valamint a weboldal termékeinek, szolgáltatásairól szóló tartalmak megosztása, közösségi oldalon való kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre: A közösségi oldalakon regisztrált felhasználó neve, profilképe, nyilvános megosztások, bejegyzés kedvelések, hozzászólások, a felhasználóval folytatott privát üzenetek.
Érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált az adott közösségi oldalon és követi a társaság közösségi oldalát, vagy felvette a kapcsolatot vele.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Ebben az esetben az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.


Az adatgyűjtés és adatkezelés részleteiről az érintett az adott közösségi oldal adatvédelmi szabályzatában tájékozódhat.
A facebook.com anonim statisztikákat is biztosít az üzleti oldalak számára, a társaság és a facebook.com ezen adatok tekintetében közös adatkezelőnek számít. További tájékoztató a Facebook oldallal kapcsolatos közös adatkezeléséről: (https://www.facebook.com/legal/terms/ page_controller_addendum)

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK SZEMÉLYNEK:

 

A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

 

Az Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára. Így például, ha a rendőrség vagy ügyészség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 

A megrendelések teljesítéséhez és bizonyos szolgáltatások nyújtásához külső szolgáltatókat vesz Társaságunk igénybe.

 

– Weboldal üzemeltető:            ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Székhely cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11.

+36 30 2222 444

 

– Könyvelő iroda:                     AFV Kft. Könyvelési részleg

                                               Székhely: 4032 Debrecen, Tarányi u. 2.

                                               +3652415701

 

– Futárszolgálat:                       GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

                                               Telefon: (+36 29) 88 66 70

E-mail: [email protected]

– Számlázó rendszer:                SAP Hungary Kft.

1031 Budapest, Záhony u. 7

+36/1/457-8333

– Online fizetési rendszer:         UniCredit Bank Hungary Zrt.

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

                                               +36  1 325 3200

 

Társaságunk jogi igényeinek, követeléseinek érvényesítése érdekében továbbítja a részére megadott személyes adatokat, Dr. Fodor Judit Egyéni Ügyvéd (4034. Debrecen, Vágóhíd utca 2. I. ép. fszt.4.) részére.

 

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:

 

Nem történik adattovábbítás külföldre.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, amennyiben adatfeldolgozó részére továbbít adatokat az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.


Az Adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
1/ kezelése jogellenes;

2./ az érintett kéri;
3./ az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
4./ az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
5./azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 1. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN:

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

 

 1. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:

 

Kérjük a tisztelt Érintetteket/ Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatnak. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 

 1. HATÓSÁG ELJÁRÁSA:

 

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11. szám

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Email: [email protected]
Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30)683-5969, +36(30) 549-6838

Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

 

 1. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

 1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

Amikor Ön a www.tabla.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A www.tabla.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.